Vlada F BiH ponovo uvodi COVID represiju?

Vlada Federacije BiH je na 323. sjednici održanoj 14.7.2022. usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 14.7.2022. godine i traje 60 dana. Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

  1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 11.7.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
  2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1).
  3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2).
  4. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.
  5. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere spram epidemiološke situacije.
  6. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 60 dana računajući od dana, 14.7.2022. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.  
  7. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.
  8. Saglasno Zaključku V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 323. sjednici održanoj dana, 14.7.2022. godine.
  9. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Ustavni sud BiH na 143. sjednici Velikog vijeća dana 23. 02. 2022. godine, u predmetu AP 3932/21, presudio je po apelaciji advokata Mirnesa Ajanovića da je Vlada TK prekršila prava građana na privatni život zbog nepostojanja zakonskog osnova za donošenje epidemioloških mjera koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata (VTP pravila) na području TK.

Ustavni sud BiH je po apelaciji advokata Mirnesa Ajanovića odlučio i da je Vlada KS prekršila pravo na privatan život zaštićeno članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama zbog uvedene obavezne vakcinacije za pojedine kategorije stanovništva na području KS.

Podsjećamo, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović više puta javno je upozoravao i premijere i članove Vlade TK i KS da nezakonito provode epidemiološke mjere jer virus prenose vakcinisani i nevakcinisani, te da je obavezna vakcinacija nedopustiva, nezakonita, nesigurna i moguće smrtonosna jer je protivna uputstvima proizvođača vakcina koji upozoravaju da su kontraindikacije prijema vakcine teške hronične bolesti, a upravo su te kategorije građana obuhvaćene obaveznom vakcinacijom.

Bez obzira na odluke Ustavnog suda BiH, Vlada Federacije BiH se ponovo upušta u nametanje mjera uz naloge kantonalnim vladama na poštivanje istih, a na sve najavljeno i započeto niko od zvaničnika nije reagovao.

Jedina reakcija uslijedila je od predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića koji je ocjenio da se „političko-zdravstvene psihopate nastavljaju brinuti za nas i pripremaju nas na nastavak terora tzv. epidemioloških mjera“.

Na naše pitanje da li postoji mogućnost oduprijeti se namjerama Vlade Federacije BiH, Ajanović pojašnjava da su pomenute političko – zdravstvene psihopate spremne pribjeći izmjenama zakonskih regulativa kako bi sproveli svoje namjere, te da im je to očigledno cilj.

„Jedini efikasan način borne protiv njihovog terora jeste izlazak na izbore i neglasanje za njih. Oduzmite im glas i dajte ga BOSS-u, jer jedino učešćem u parlamentima možemo zaštiti osnovna ljudska prava građana BiH“, naglašava Ajanović, napominjući da se uspio izboriti za zaštitu prava građana kao građanin, a kao parlamentarac u toj borbi bi evidentno bio mnogo efikasniji.

Pogledajte naredbe i preporuke Kriznog štaba F BiH u galeriji u prilogu.

Podijeli objavu

Možda vas zanima